Anunț concurs asistent medical 09.03.2020

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs/examen în data de 09.03.2020, ora 09:00, pentru:

• 1 post de asistent medical contractual vacant cu studii postliceale, cod COR 222101, poziția nr. 70 din Statul de Funcții, pe durată nedeterminantă la secția Psihiatrie Cronici II;

Anunț, Bibliografie Selecție dosare PV proba scrisă PV rezultate interviu
PV REZULTAT FINAL

Concurs promovare infirmier si asistent 06.02.2020

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - caadru privind stabilirea principiilor general de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionare a personalului contractual din unități sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, organizează în data de 06.02.2020, ora 10.00, la sediul spitalului, examen pentru promovarea în grad de la infirmier debutant la infirmier și de la asistent medical debutant la asistent medical.

Anunț, Bibliografie PV Examen de Promovare

Concurs post infirmier - 08.01.2020

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu sediul în orașul Siret, str. 9 Mai, nr. 3, județul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs/examen în data de 08.01.2020, ora 09:00, pentru:

• 1 post de infirmier contractual vacant cu studii generale (G) cod COR 532103, poziția nr. 26 din Statul de Funcții, pe durată nedeterminată la secția Psihiatrie Cronici I;

Anunț, Bibliografie Selecție dosare P.V. Proba scrisă P.V. Proba practică