Regulamentul (UE) 679/2016 - al Parlamentului European

1. Legea nr. 95/2006 - republicată privind reforma în domeniul sănătăţii

2. Legea nr. 53/2003 - codul muncii

3. Legea nr. 46/2003 - privind drepturilor pacientului

4. Legea nr. 129/2018 - privind înfiinarea, organizarea şi funcionarea Autorităii Naionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaie a acestor date

5. Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public

6. Legea nr. 250/2016 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

7. Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

8. Legea nr. 319/2006 - legea securităţii şi sănătăţii în muncă

9. Legea nr. 346/2002 - privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10. Legea nr. 263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice

11. Legea nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice

12. O.G. nr. 27/2002 - privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

13. H.G. nr. 286/2011 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

14. H.G. nr. 1425/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităŃii şi sănătății în muncă nr. 319/2006

15. H.G. nr. 355/2007 - privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

16. H.G. nr. 1091/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă

17. H.G. nr. 257/2011 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

18. H.G. nr. 140/2018 - pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019

19. H.G. nr. 900/2012 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

20. H.G. nr. 123/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

21. Ordinul nr. 600/2018 - privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

22. O.M.S. nr. 446/2017 - privind aprobarea standardelor, procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor.

23. O.M.S. nr. 869/2015 - pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi

24. O.M.S. nr. 870/2004 - pentru aprobarea regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar

25. O.M.S. nr. 1410/2016 - privind aprobarea normelor de aplicare a legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

26. Ordin CNAS nr. 346/2006 - pentru aprobarea normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate

27. O.M.S. nr. 482/2007 - privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

28. O.M.S. nr. 1502/2016 - pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice

29. O.M.S. nr. 1501/2016 - privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

30. O.M.S. nr. 1100/2005 - privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite

31. O.M.F.P. nr. 1792/2002 - pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

32. O.M.S. nr. 1043/2010 - privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public

33. ORDIN nr. 1406/2006 - pentru aprobarea normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice

34. ORDIN nr. 1101/2016 - privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

35. ORDIN nr. 1142/2013 - privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti

36. ORDIN nr. 1226/2012 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

37. ORDIN nr. 132/2010 - privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

38. ORDIN nr. 1410/2016 - privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

39. ORDIN nr. 144/2008 - privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

40. ORDIN nr. 487/2002 - Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice

41. ORDIN nr. 488/2016 - Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice

42. ORDIN nr. 961/2016 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare